Bitamina i Vito Bambino w trasie

11.11.21 Warszawa / Bitamina
13.11.21 Katowice / Vito Bambino / Bilety
14.11.21 Kraków / Vito Bambino / Bilety
19.11.21 Wadowice / Vito Bambino / Bilety
20.11.21 Wrocław / Bitamina / Bilety
21.11.21 Wrocław / Vito Bambino / Bilety
25.11.21 Poznań / Vito Bambino / Bilety
27.11.21 Tczew / Bitamina / Bilety
28.11.21 Gdańsk / Vito Bambino / Bilety
09.12.21 Ostrów Wlkp / Vito Bambino / Bilety
10.12.21 Łódź / Vito Bambino / Bilety
11.12.21 Zielona Góra / Vito Bambino / Bilety